úvod   |   o nás   |   služby   |   referencie   |   kontakt
> > >

Prečerpávanie odpadových vôd

V tom prípade, ak hoci jeden z vodných blokov našej budovy je umiestnený pod úrovňou terénu ulice – tak sa nedá nič robiť – budeme potrebovať zariadenie na prečerpávanie vody, musíme totiž v tomto prípade prekonať jednu nevýhodnú vlastnosť vody, a to, že sama od seba nie je schopná tiecť proti spádu. Je to pravda i v tom prípade, ak je úroveň výtoku našej domovej kanalizácie umiestnený vyššie, než je hladina dna verejnej kanalizácie a my sa nechceme vystaviť tomu nebezpečiu, že v prípade upchania kanalizácie, jej prepadnutí, alebo po riadnej prietrže mračien sa naša spodná stavba, až do úrovne uličného frontu premení na zásobník splaškovej vody. Tomuto katastrofálnemu javu – pri ktorom môže dôjsť k zničeniu miliónových hodnôt – nemôžu zabrániť ani obvyklé zábrany spätného toku, lebo ako to dokazujú všeobecné skúsenosti, tieto sa v kritických prípadoch často ukazujú ako nevhodné. Nie je to náhoda, že platná norma kogentne predpisuje inštaláciu prečerpávačky odpadovej vody.

Úloha je teda jasná – potrebujeme prečerpávačku splaškovej vody ! Otázka je, aké hľadiská máme uplatniť pri výbere z ponúk, ktoré máme k dispozícii. Obstaranie prečerpávačky je v každom prípade dlhodobou investíciou, takže rozhodnutie jednoznačne nie je iba otázkou výšky kúpnej ceny. Prečo ? Lebo v priebehu celkového cyklu využívania je cena obstarania iba zlomkom celkových nákladov. Prvoradým hľadiskom je, aby zabudovávaná prečerpávačka odpadovej vody vyhovovala 100 %-ne svojmu účelu. Z toho vyplýva, že tu zohráva dôležitú úlohu odborné projektovanie a správne stanovenie dimenzií. Za účelom výberu vyhovujúceho typu sa musí predovšetkým zohľadniť miesto využitia:

Súkromná domácnosť, alebo verejná prevádzka ( napr. reštaurácie, hotely, administratívne budovy, atď. )

V tom prípade, ak si k svojmu rodinnému domu vyberáme prečerpávačku odpadovej vody, a možno pripustiť výpadok prevádzky na tú prechodnú dobu, kým príde odborný servis, tak sú riešením na naše problémy jednočerpadlové prečerpávačky. V prípade verejných prevádzok, kde výpadok môže spôsobiť ekonomické dôsledky, sa do systému musia zabudovať – spôsobom predpísaným v norme – dvojčerpadlové prečerpávačky, nakoľko môže druhá záloha temer celkom vylúčiť  možnosť prevádzkového výpadku. V prípade verejných prevádzok sa musíme vysporiadať s ešte jednou dôležitou danosťou – nemôžeme kontrolovať druh znečisťujúcich látok, ktoré sa v priebehu splachovania do systému dostávajú. Takže okrem prípustných látok – ako sú voda, moč, fekálie, toaletný papier, ako i mycie a pracie prostriedky, zriedené na koncentráciu používanú vo WC -  sa nedajú vylúčiť prístup iných problematických látok, ktoré nepatria do splaškovej vody. V takýchto prípadoch môžeme značne vylepšiť prevádzkovú bezpečnosť nášho systému, ak si vyberieme čerpadlá vyššieho výkonu, s voľným prístupovým otvorom, alebo s väčším momentom a robustnou mlecou konštrukciou.

Potrebný zvih čerpadiel

U prečerpávačky pri výbere zdvihu čerpadla v pracovnom bode musíme zohľadniť viaceré hľadiská. V prvom rade musíme skúmať konštrukciu verejnej kanalizácie. V prípade gravitač-nej verejnej kanalizácie musí zabudovávané čerpadlo prekonať iba vzdialenosť k bodu pripo-jenia, ktorá vo väčšine prípadov nepresahuje 3 – 6 metrov (pri započítaní okrem zvislej, čiže geodetickej výšky zdvihu i straty vznikajúce trením, spôsobené dĺžkou potrubia). V takýchto prípadoch sa javí ideálnym riešením výber prečerpávačky VORTEX, ktoré sú osadené kole-sochodom a tzv. neupchateľnými kalovými čerpadlami. V tých zriedkavých prípadoch, ak je vzdialenosť medzi prípojným bodom a prečrpávačkou – či už zo strany vertikálnej, alebo horizontálnej – značne väčšia, alebo je priemer tlakového potrubia značne menší, než ako je potrebné, tak vysoká miera geodetického a trecieho odporu vo všeobecnosti vylučuje možnosť aplikácie kolesochodnej prečerpávačky VORTEX. V tých prípadoch, kedy sa mu-síme pripájať na sústavu pod tlakom, musíme okrem vyššie uvedených ešte rátať s prevádzkovým protitlakom kanalizačnej siete, čo nám naznačuje že si musíme vybrať drobiace, alebo pod iným názvom, kalové čerpadlo s mlecou konštrukciou.

Teraz, keď už vieme, aký typ prečerpávačky splaškovej vody potrebujeme, ešte stále máme ťažkosti pri rozhodovaní z obrovskej ponuky výrobcu. V našom prípade, ak sa nad tým hlbšie zamýšľame, je kľúčovým slovom HOSPODÁRNOSŤ. To ani zďaleka neznamená, že si máme vybrať najlacnejší systém, ale i napriek tomu tu veľmi dôležitú úlohu zohráva pri našom rozhodovaní obstarávacia cena. Táto otázka je omnoho komplexnejšia, ale nie je ani zďaleka zložitá:

Servisné zázemie, zásobovanie náhradnými dielcami

Ak nami obstaraný systém nemá servisné zázemie, resp. príhodné zásobovanie náhradnými dielcami, tak je náš prečerpávací systém hodnotný iba dovtedy, kým sa z nejakého dôvodu neporúcha; totiž ak takáto situácia nastane, tak sa systém nedá, alebo po vynaložení enormného úsilia – a za značných nákladov – uviesť znova do prevádzkyschopného stavu. Takže ak si obstaráme náš systém za čo najvýhodnejšiu cenu, nedá sa to ani zďaleka nazvať  najhospodárnejšiim riešením, lebo je veľmi pravdepodobné, že skôr, či neskôr i tak budeme uvažovať nad obstaraním nového, bezproblémového systému, a tak bohatší o zväčša – negatívne – skúsenosti, budeme hľadieť smerom k novému riešeniu, ale chudobnejší o cenu prvej investície.

Prevádzková spoľahlivosť, hospodárna prevádzka 

Ukazovateľ prevádzkovej spoľahlivosti, podobne ako u každého technického zariadenia, i u prečerpávačky splaškovej vody, vyjadruje kvalitu daného typu. Kvalita je v každom prípade priamo úmerná k výrobným skúsenostiam výrobcu, ako i hodnotám konštrukčného vývoja. Tie sústavy, ktoré sú častejšie poruchové,  majú za následok vysoké prevádzkové náklady i počas záručnej doby, lebo nás oberajú o čas. A čas sú, ako vieme peniaze. Okrem toho, aj prečerpávací systém s vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou, tak ako každé kompexné zariadenie – podobne ako auto – si vyžaduje príhodnú údržbu i pritom, že ho využívame na tie účely, na ktoré je určený. K tomu, aby sme daný systém mohli prevádzkovať s primeranými nákladmi na údržbu, si musíme vybrať takú prečerpávačku, ktorej montáž sa dá rýchlo, a ľahko vykonať ( takže si môžeme drasticky ušetriť na pracovných nákladoch a mzdách), jej súčasti majú dlhú životnosť, ale popri tom nie je príliš nákladná ich prípadná výmena.

Ak zhrnieme vyššie uvedené, môžeme povedať jedným slovom, že naša prípadná investícia má za cieľ, aby sme si vybrali také zariadenie, ktoré bude dlhodobo, bez problémov zastávať svoju úlohu. Aby sme potrebné údržbové práce a odstraňovanie porúch mohli vykonávať promptne, v krátkom čase, hospodárne prostredníctvom odborného servisu výrobcu, a prirodzene i to, že náš prečerpávací systém splaškovej vody, ktorý sme si vybrali, bol opatrený cenovkou, ktorej údaje sú pre nás priaznivé.

Rodinu prečerpávacieho systému splaškovej vody s ochrannou známkou HYDRO-KING sme vyvinuli v priebehu 40-ročných výrobných skúseností na úseku zariadení na prečerpávanie splaškovej vody a vo vývoji činíme tak i v dnešných dňoch, aby tie podmienky, ktoré sme vyššie opísali, boli v čo maximálnejšej miere splnené. Od nášho založenia sme venovali osobitnú pozornosť pri našich systémoch na už legendárnu podporu zázemia; či už máme na mysli odborné poradenstvo, výchova odborníkov, kvalitatívnu kontrolu pri výrobe, alebo zabezpečenie potrebného servisného zázemia. Pri vývoji prečerpávačiek HK sme využili pionierske riešenia, ktorých účelom bolo zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti a dlhej životnosti.

VYŇATIE ČERPADLA EASY-UP® JEDINÝM POHYBOM

Rodinu výrobkov prečerpávačiek HK sme vytvorili v tom duchu, aby umožňovala ekono-mické prevádzkovanie i v období nasledujúcom po jej zakúpení. V prípade vnútorného čer-padla HK nie je potrebné manipulovať s veľkým množstvom skrutiek a iných upevňovacích elementov. Jeden zo základných súčastí prečerpávačky – čerpadlo – sa dá vyňať jediným po-hybom, a následne po preskúšaní sa dá rovnakým jednoduchým pohybom vrátiť na miesto. Vďaka inovatívnej a patentovanej konštrukcii  čerpadlo vlastnou váhou hermeticky prečer-pávačku uzavrie.

  PRIPOJENIE KDEKOĽVEK

Prečerpávačky HYDRO-KING ® do jedného boli tak geometricky vyhotovené, že ich vyho-tovenie umožňuje vedenie vtokového potrubia – pri prispôsobení sa miestnym podmienkam – na čo najvýhodnejšom mieste pripojenie ku stavbe. To znamená, že prakticky pri prívode vtokového potrubia z ktoréhokoľvek smeru a výšky sa bez problémov dá toto zapojiť. Vonkajšie konštrukcie ( HK03 a HK04) umožňujú bočné -2,6 metrové, vnútorné ( HK01 a HK02) vyhotovenia umožňujú okrem bočného i pripojenie vedenia zvrchu.

  ELIMINOVANIE MŔTVYCH PRIESTOROV

Mŕtve priestory vyskytujúce sa v odsávacom priestore prečerpávačiek možu v značnej miere ovplyvniť prevádzkovú bezpečnosť systému. Usadeniny zhutnené, a neskôr odlúpnuté vedú k upchaniu čerpadla. Formy približujúce sa k hranatým sú z tohto hľadiska nevýhodné, lebo vytvárajú zóny pre úsady. Kruhové, čerpadlovo-centrické vyhotovenie zabezpečuje optimálnu hydrauliku odsávacieho priestoru. V záujme vylúčenia úsadov využívame kuželovitý odsávací priestor – predstihnúc tým iných výrobcov prečerpávačiek o mnoho rokov – ako prví už od začiatku 90.-ich rokov.

  Cenník

HK01-DRAINEX_100M_plan (.rar)

HK01-DRAINEX_100M_side (.rar)

HK01-DRAINEX_100M_side_transp (.rar)

HK01-DRAINEX_201_plan (.rar)

HK01-DRAINEX_201_side (.rar)

HK01-DRAINEX_201_side_transp (.rar)

HK01_2-DRAINEX_201_plan (.rar)

HK01_2-DRAINEX_201_side (.rar)

HK01_2-DRAINEX_201_side_transp (.rar)

HK02-DRAINCOR_plan (.rar)

HK02-DRAINCOR_side (.rar)

HK02-DRAINCOR_side_transp (.rar)

HK02-VIGICOR_150M_plan (.rar)

HK02-VIGICOR_150M_side (.rar)

HK02-VIGICOR_150M_side_transp (.rar)

HK02_2-DRAINCOR_plan (.rar)

HK02_2-DRAINCOR_side (.rar)

HK02_2-DRAINCOR_side_transp (.rar)

HK03-DRAINEX_100M_A_plan (.rar)

HK03-DRAINEX_100M_A_side (.rar)

HK03-DRAINEX_100M_A_side_transp (.rar)

HK03-DRAINEX_100M_plan (.rar)

HK03-DRAINEX_100M_side (.rar)

HK03-DRAINEX_100M_side_transp (.rar)

HK03-DRAINEX_201_plan (.rar)

HK03-DRAINEX_201_side (.rar)

HK03-DRAINEX_201_side_transp (.rar)

HK03_2-DRAINEX_201_full (.rar)

HK03_2-DRAINEX_201_plan (.rar)

HK03_2-DRAINEX_201_side (.rar)

HK03_2-DRAINEX_201_transp_1 (.rar)

HK03_2-DRAINEX_201_transp_2 (.rar)

HK03-SX_1000_plan (.rar)

HK03-SX_1000_side (.rar)

HK03-SX_1000_side_transp (.rar)

HK03-SX_1200_plan (.rar)

HK03-SX_1200_side (.rar)

HK03-SX_1200_side_transp (.rar)

HK03-SXG_1000_plan (.rar)

HK03-SXG_1000_side (.rar)

HK03-SXG_1000_side_transp (.rar)

HK03-SXG_1200_plan (.rar)

HK03-SXG_1200_side (.rar)

HK03-SXG_1200_side_transp (.rar)

HK04-DRAINCOR_plan (.rar)

HK04-DRAINCOR_side (.rar)

HK04-DRAINCOR_side_transp (.rar)

HK04_2-DRAINCOR_full (.rar)

HK04_2-DRAINCOR_plan (.rar)

HK04_2-DRAINCOR_side (.rar)

HK04_2-DRAINCOR_transp_1 (.rar)

HK04_2-DRAINCOR_transp_2 (.rar)

HK04-VIGICOR_150M_A_plan (.rar)

HK04-VIGICOR_150M_A_side (.rar)

HK04-VIGICOR_150M_A_side_transp (.rar)

HK04-VIGICOR_150M_plan (.rar)

HK04-VIGICOR_150M_side (.rar)

HK04-VIGICOR_150M_side_transp (.rar)